รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 6- 17 ตุลาคม 2557 โครงการและจำนวนที่รับ – โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) 16 คน – โครงการพัมนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา) 11 คน – โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 16 คน – โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 16 คน – โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา) 11 คน   คุณสมบัติผู้สมัคร             โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) – กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read More

รับตรง โควตาตามโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท และโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร 1 – 30 ตุลาคม 2557 จำนวนที่รับ – โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ จำนวน 2,434 คน – โควตานักเรียนเรียนดีชนบท จำนวน 348 คน – โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 213 คน คณะที่เปิดรับ – คณะเกษตรศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะศิลปศาสตร์ – คณะบริหารศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ –

Read More

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ    เปิดรับ 5 หลักสูตร รวม 155 คน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  75 คน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 30 คน หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20  คน  

Read More

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไปที่เว็บไซต์โครงการ

Read More

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา 2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200

Read More

รับตรง 58 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่ 1กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2557 รับจำนวน 80 คน คุณสมบัติ - เป็นผู่ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA คณิต เคมี  ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 - มีผลคะแนน PAT3 ดาวน์โหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ    

Read More

รับตรง 58 โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง มอ. 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง  ประจําปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557 รับจำนวน 32 คน คุณสมบัติ – เป็นผู่ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนทั่วประเทศ และจบการศึกษาก่อนเดือน เมษายน 2558 –  GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00   ดาวน์โหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ

Read More

มาแล้วจร้า ปฏิทินรับตรง แพทย์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2558   ที่มา ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Read More

รับตรง 58 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม. สงขลานคริทร์ ปีการศึกษา 2558

รับตรงโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณสมบัติ/จำนวนการรับ กำหนดการ ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/ ขอบคุณ  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Read More

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท พร้อมส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท พร้อมส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้ กรุงเทพฯ –มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคภาษาภาษาไทย และภาคนานาชาติ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม นี้ พร้อมส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% หรือเริ่มต้นที่ 36,000 บาทต่อ 1 ภาคเรียน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯตั้งอยู่บนถนนสายมอเตอร์เวย์ เขตประเวศ (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก) และนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ครอบคลุมทุกวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในระดับสากล อาทิ การจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว การจัดการธนาคาร และสถาบันการเงิน การตลาด

Read More