รับตรง 58 ม.ลัยธรรมศาสตร์ ออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 2558 รอบ 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 4) กำหนดการรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ มีผลการเรียน หรือผลการสอบทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด   ระเบียบการรับสมัคร >> Click เว็บไซต์โครงการ >> Click

Read More

รับตรง 58 ม.ราชภัฏอุดรธานี รูปแบบพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  รูปแบบพิเศษ  เรียน เสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2558 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด   ระเบียบการรับสมัคร >> Click เว็บไซต์โครงการ >> Click

Read More

ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรร่วมฟัง สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถส่งใบสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-218-4862 อีเมล์ thaistudies_chula@hotmail.com เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th/internation/thai

Read More

รับตรง 58 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  โครงการรับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 58 – 18 พฤษภาคม 58 คุณสมบัติผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – แผนการเรียน วิทย์-คณิต – มีคะแนนสอบ GAT/PAT หรือ 7 วิชาสามัญ อย่างใดอย่างหนึ่ง   ระเบียบการรับสมัคร >> Click เว็บไซต์โครงการ >> Click  

Read More

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาจีนศึกษา ปีการศึกษา 2558 โควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา โควตาพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 25 มีนาคม 58 – 30 เมษายน 58 คุณสมบัติผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 – GPA กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 – GPA กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 – เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ – เป็นผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป **กรณีไม่มีผลการสอบ

Read More

รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 58 – 6 พฤษภาคม 58 คุณสมบัติผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – มีคะแนน O-NET ,GAT/PAT ระเบียบการรับสมัคร >> Click เว็บไซต์โครงการ >> Click    

Read More

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 10 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา 2559 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 01 เมษายน 58 – 07 พฤษภาคม 58 คุณสมบัติผู้สมัคร – เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร – สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 – สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 –

Read More

รับตรง 58 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศิปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 – 30 มษายน 2558 คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นผู้ที่มีคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 (โครงการปกติ) ผ่านตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 1 เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกฯ ก่อนวันยื่นใบสมัครคัดเลือก ระเบียบการรับสมัคร >> Click เว็บไซต์โครงการ >> Click

Read More

มาแล้วจร้า ประกาศผลสอบ o-net 57 ผลสอบโอเน็ต 2557 รายบุคคล

มาแล้วจร้า สำหรับคะแนนสอบ o-net 2557 รายบุคคล ระบบจะใช้งานได้วันที่ 15 มีนาคมนี้…. น้อง ๆ ป.6 และ ม.3 ที่กำลังรอลุ้นผลสอบแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2556 ของ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. อย่างใจจดใจจ่ออยู่ล่ะก็ ตอนนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต 2556 ของ ป.6 และ ม.3 อย่างเป็นทางการแล้วล่ะจ้า ถ้าอยากรู้ว่า ตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ อย่ารอช้ารีบไปเช็กผลสอบโอเน็ต 2557 กันเลย ขั้นตอนการคะแนนสอบ o-net 2558 รายบุคค ระบบจะใช้งานได้วันที่ 15

Read More

รับตรง 58 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรงประเภททั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 26 มกราคม 58 – 2 เมษายน 58 คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  – แผนการเรียน วิทย์-คณิต – อายุ 18 – 25 ปี – น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. – มีคะแนนสอบ O-NET ถ้าไม่มีคะแนน O-NET ให้ใช้ 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคม

Read More