มาแล้วจร้า ประกาศผลสอบ o-net 57 ผลสอบโอเน็ต 2557 รายบุคคล

มาแล้วจร้า สำหรับคะแนนสอบ o-net 2557 รายบุคคล ระบบจะใช้งานได้วันที่ 15 มีนาคมนี้…. น้อง ๆ ป.6 และ ม.3 ที่กำลังรอลุ้นผลสอบแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2556 ของ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. อย่างใจจดใจจ่ออยู่ล่ะก็ ตอนนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต 2556 ของ ป.6 และ ม.3 อย่างเป็นทางการแล้วล่ะจ้า ถ้าอยากรู้ว่า ตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ อย่ารอช้ารีบไปเช็กผลสอบโอเน็ต 2557 กันเลย ขั้นตอนการคะแนนสอบ o-net 2558 รายบุคค ระบบจะใช้งานได้วันที่ 15

Read More

รับตรง 58 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรงประเภททั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 26 มกราคม 58 – 2 เมษายน 58 คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  – แผนการเรียน วิทย์-คณิต – อายุ 18 – 25 ปี – น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. – มีคะแนนสอบ O-NET ถ้าไม่มีคะแนน O-NET ให้ใช้ 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคม

Read More

มาแล้ว!! ทุน 58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ ทุนเรียนฟรี โครงการ Young Professional Retailer รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558  บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น มอบทุนเรียนฟรี โครงการ Young Professional Retailer รอบที่ 2 วันรับสมัคร 1 มกราคม 58 – 30 มิถุนายน 58 คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 เกณฑ์การคัดเลือก – สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิชาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการตลาดการค้าปลีก – สอบสัมภาษณ์ การสมัคร สมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Read More

รับตรง 58 ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 57 – 28 กุมภาพันธ์ 58 จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คณะศิลปศาสตร์ - ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 50 - ในเขตภูมิภาค 45 - โรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – GPAX

Read More

รับตรง 58 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ โครงการปกติ และโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 12 ม.ค. – 6 ก.พ. 58 คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คณะดนตรีและการแสดง - สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย 30 - สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล 60 - สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา 30 - สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร 30 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า –

Read More

รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 28 พฤศจิกายน 57 – 11 ธันวาคม 2557 จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 2.50 สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 2.50 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 4 2.50 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 2.50 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 2.50 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 2.50 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

Read More

รับตรง 58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ รับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ 58 – 5 มีนาคม 2558 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 – GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 การสอบและเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การคัดเลือก สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 – GAT ความถนัดทั่วไป – PAT 1 คณิตศาสตร์ สอบ 7 วิชาสามัญ 1 วิชา

Read More

รับตรง 58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 กรณีพิเศษ (โควตา) จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการโรงแรม 30 2.50 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 2.50 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 2.50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาวิชาวิทยาการการคอมพิวเตอร์ 40 2.50 - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20 2.50 - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 2.50 คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด การบริหารการตลาด 60 2.50 - สาขาวิชาการตลาด

Read More

รับตรง 58 ม.วลัยลักษณ์ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 15 ตุลาคม 57 – 20 ธันวาคม 2557   คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 – แผนการเรียน วิทย์-คณิต – GPAX 5 ภาคการศึกษา – เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ – ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของสอวน. ทั่วประเทศ หรือ – ส่งโครงการเข้าประกวดในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC ระดับภูมิภาค จัดโดยศูนย์

Read More

รับตรง 58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โครงการรับตรง จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะนิติศาสตร์ 300 2.75 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2.50 - ประเภทวิชาการบัญชี 100 - ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 150 - ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) 30 - ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) 30 คณะรัฐศาสตร์ 2.75 - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 45 - สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 45 - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 45 คณะเศรษฐศาสตร์ 150 2.75 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Read More