รับตรง 58 ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 57 – 28 กุมภาพันธ์ 58 จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คณะศิลปศาสตร์ - ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 50 - ในเขตภูมิภาค 45 - โรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – GPAX

Read More

รับตรง 58 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ โครงการปกติ และโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 12 ม.ค. – 6 ก.พ. 58 คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ คณะดนตรีและการแสดง - สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย 30 - สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล 60 - สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา 30 - สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร 30 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า –

Read More

รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 28 พฤศจิกายน 57 – 11 ธันวาคม 2557 จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 2.50 สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 2.50 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 4 2.50 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 2.50 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 2.50 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 2.50 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

Read More

รับตรง 58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ รับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ 58 – 5 มีนาคม 2558 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 – GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 การสอบและเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การคัดเลือก สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 – GAT ความถนัดทั่วไป – PAT 1 คณิตศาสตร์ สอบ 7 วิชาสามัญ 1 วิชา

Read More

รับตรง 58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 กรณีพิเศษ (โควตา) จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการโรงแรม 30 2.50 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 2.50 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 2.50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาวิชาวิทยาการการคอมพิวเตอร์ 40 2.50 - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20 2.50 - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 2.50 คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด การบริหารการตลาด 60 2.50 - สาขาวิชาการตลาด

Read More

รับตรง 58 ม.วลัยลักษณ์ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 15 ตุลาคม 57 – 20 ธันวาคม 2557   คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 – แผนการเรียน วิทย์-คณิต – GPAX 5 ภาคการศึกษา – เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ – ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของสอวน. ทั่วประเทศ หรือ – ส่งโครงการเข้าประกวดในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC ระดับภูมิภาค จัดโดยศูนย์

Read More

รับตรง 58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โครงการรับตรง จำนวนรับ คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ GPAX คณะนิติศาสตร์ 300 2.75 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2.50 - ประเภทวิชาการบัญชี 100 - ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 150 - ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) 30 - ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) 30 คณะรัฐศาสตร์ 2.75 - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 45 - สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 45 - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 45 คณะเศรษฐศาสตร์ 150 2.75 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Read More

รับตรง 58 ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการทับทิมสยาม

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการทับทิมสยาม จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 8 ตุลาคม 57 – 24 ธันวาคม 2557 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ***เด็กซิ่ว สมัครได้ – GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.00 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) – เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามรถพิเศษทางด้านศิลปะ (เฉพาะสาขาวิชาการสอนศิลปะ) – เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ

Read More

รับตรง 58 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 โครงการ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 20 ตุลาคม 57 – 11 ธันวาคม 2557 คุณสมบัติของผู้สมัคร โควตาพิเศษ – กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า – ศึกษาอยู่ใน 28 จังหวัด คือ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์

Read More

รับตรง 58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รับตรง 58 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 57 – 30 พฤศจิกายน 2557 คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเวชกิจฉุกเฉิน การสมัคร – ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click – สมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย (1 – 30 พ.ย. 57) –

Read More