รับตรง(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556

changmai01

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
– ประเภทเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ โดยเรียนช่วงเวลา 08.00-18.00 น. จำนวน 23 สาขาวิชา
– ประเภทเรียน วันศุกร์-เสาร์ โดยเรียนช่วงเวลา 18.00-21.30 น. และอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. จำนวน 14 สาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี

การสมัครเข้าศึกษา
– ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาเรียงลำดับตามความต้องการเข้าศึกษาได้ 2 ลำดับ ประเภทเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. หรือวันศุกร์-เสาร์ ช่วงเวลา 18.00-21.30 น. และอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยเลือกได้ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
– ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
– ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
– กรณีที่มีพื้นความรู้สูงกว่าปริญญาตรี หรือ เมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วสามารถขอเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ตามข้อบังคับ
– มีความประพฤติเรียบร้อย
– มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์หรือขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์การสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าสู่ระบบการสมัครที่ www.academic.cmru.ac.th
ผู้สมัคร Print ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 โดยชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเป็น 310 บาท
ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบในวันสอบ ประกาศผังที่นั่งสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และทดสอบความรู้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ได้ที่นี่ คลิก

Comments

comments

Incoming search terms:

  • ราชภัฏเชียงใหม่ รับตรง 57
  • สมัครเรียนราชภัฏเชียงใหม่
  • โควต้า ราชภัฏเชียงใหม่ 57
  • รับตรง ราชภัฏเชียงใหม่ 57
  • รับตรงราชภัฏเชียงใหม่ 57
  • แนวข้อสอบ ราชภัฏเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาคพิเศษ56
  • ราชภัฏเชียงใหม่ ภาคพิเศษ ค่าเทอม
  • ราชภัฏเชียงใหม่ ภาคพิเศษ
  • ค่าเทอมราชภัฏเชียงใหม่ ภาคพิเศษ

ใส่ความเห็น