รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัคร 19 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 40 คน

วิธีการสมัคร

  1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2557 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบรับสมัคร
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย (โดยผู้สมัครจะต้องเก็บส่วนที่ทางธนาคารคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท ทั้งนี้ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
  3. พิมพ์บัตรสอบ ให้พิมพ์บัตรสอบซึ่งภายในบัตร สอบจะระบุชื่อนามสกุล รูปถ่าย เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบไว้หลังจากการชำระเงินผ่านธนาคารแล้วประมาณ 5 วัน ถือว่าได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  วิธีการสอบคัดเลือก

1. การสอบข้อเขียน คณะฯ จัดสอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ วิชา 03 ภาษาอังกฤษ วิชา 04 คณิตศาสตร์ วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (พิเสิกส์) และวิชา 38 ความถนัดทางสถา’ปิตยกรรม โดยมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการพิจารณา ดังนี้

วิชาที่สอบ

คะแนนสอบ

ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ

ค่าน่าหนักทีใข้ ในการพิจารณาการ สอบ

รวม

ภาษาอังกฤษ

100

 

20 %

 
คณิตศาสตร์

100

25

20 %

60 %

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

100

20 %

 
ความถนัดทางสถา’ปิตยกรรม

100

 

40 %

40 %

รวม

400

   

100 %

 

2.  การสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน
ดาว์นโหลดประกาศ
ไปที่เว็บไซต์โครงการ

Comments

comments

ใส่ความเห็น