รับตรง 57 นักเรียนเรียนดีชนบท เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557

aubon

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 610 คน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 

คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียน 4 ภาค อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายขั้น ( ม.6)

3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์

การชำระเงินค่าสมัคร  

หลังจากผู้สมัครทำการสมัครผ่าน เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  แล้วสามารถไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

การส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังงานรับเข้าศึกษา (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการนักเรียนเรียนดีชนบท”) โดยส่งมาที่

            งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จาก เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  จำนวน 1 ชุด

2. สำเนา ใบ ปพ 4 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

 

โดย หมดเขตส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2556  และหมดเขตส่งเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556

 

ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป

ไปที่เว็บไซต์โครงการ  http://www.entry.ubu.ac.th/

Comments

comments

Incoming search terms:

  • www entry ubu ac th
  • พยาบาลม อุบล57
  • ม อุบล57
  • ม อุบล 57
  • โครงการเรียนดีม อุบล
  • พยาบาล ม อุบล 57
  • รับตรงม อุบล
  • เรียนดีม อุบล
  • รับตรง ม อุบล 57
  • สมัครสอบ ม อุบล 57

ใส่ความเห็น