รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ม.อุบลราชธานี

aubon

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวน 655 คน ระหว่างวันที่  2 – 26 สิงหาคม 2556  

    คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์

ขั้นตอนการสมัคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความร่วมมือ ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด

(รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 1)

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความร่วมมือ อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ เป็นต้น ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด (รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 2)                     

กำหนดการรับสมัคร

– กำหนดการรับสมัคร  2  – 26 สิงหาคม 2556  (นักเีรียนที่สมัครต้องผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาก่อน)

– ชำระเงินค่าสมัคร      2  – 26 สิงหาคม 2556

– ประกาศผล               30 สิงหาคม 2556

– สอบสัมภาษณ์             5 กันยายน 2556

– ประกาศผล               10 กันยายน 2556

– ชำระเงินยืนยันสิทธิ์   10-30 กันยายน 2556

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

 ประกาศรับสมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ [455.21 KB]
 ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) [72.09 KB]
 แบบฟอร์มหนังสือของสถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [139.04 KB]
 แบบฟอร์มหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่นำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [139.35 KB]
 แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ [145.36 KB]
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ (ใช้สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) [125.34 KB]
 จำนวนที่รับสมัคร แยกตามสคณะ/สาขาวิชา และสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาทั้ง 7 แห่ง [952.04 KB]

ที่มา http://www.entry.ubu.ac.th/

Comments

comments

Incoming search terms:

  • รับตรงม อุบล57
  • รับตรงม อุบล 57

ใส่ความเห็น