รับตรง 57 (โควตา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557

 Maejo

ด้วยปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะรับนักศึกษากำลังการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ในระบบโควตา(เรียนดี)

รับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 57

Comments

comments

ใส่ความเห็น