รับตรง 57 โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ม.เชียงใหม่

changmai-1

รับตรง 57 ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

17 จังหวัด ประกอบไปด้วย
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

คุณสมบัติทั่วไป
– ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
– เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
– เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2556 เท่านั้น
– เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2555 เท่านั้น
– เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2554 เท่านั้น
สำหรับ นักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ติดต่อกัน 2 ปี (4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชั้นเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2530 ที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
– เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
– จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

ปฏิทินการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2556 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556 นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557 ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ  www3.reg.cmu.ac.th

Comments

comments

Incoming search terms:

  • โควต้าราชภัฏเชียงใหม่ 57

ใส่ความเห็น