โควตา รับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557

Sut-symbol01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัคร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2556

++ ปฎิทินและกิจกรรมการสมัคร
++ วิธีการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
++ ประกาศรับสมัคร ประเภทโควตา มีดังนี้
ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทโควตานักกีฬา
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
ประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
++ แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
++ เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

++ การสมัครเข้าศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลการสมัครทาง On-line
2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
3. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร
!! ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการให้แก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
!! ผู้สมัคร On-line ทำการแทนผู้อื่น ถือว่าทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

++ กรอกข้อมูลการสมัคร Online เมนูนี้สำหรับทุกประเภทยกเว้นประเภทผู้พิการ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
คลิกเลือกภาคของโรงเรียนที่สังกัดตามภาค !! ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ

กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภทโควตาผู้พิการ ที่นี่ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
+กรอกข้อมูลการสมัคร ประเภทโควตาผู้พิการ
        อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

++ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผู้สมัคร
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ

++ พิมพ์ใบสมัคร (แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่ต้องให้โรงเรียนรวบรวม)
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
++ แก้ไขข้อมูลการสมัคร – Download แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง
+ อื่นๆ
++ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออกและภาคใต้
+ ภาคเหนือและภาคกลาง

เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

Comments

comments

Incoming search terms:

  • โควต้า มทส 57
  • มทส 57
  • พยาบาล มทส 57
  • รับตรง มทส 57
  • มทส 58
  • รับตรงมทส 57
  • พยาบาล มทส57

ใส่ความเห็น